ساخت جاکفشی و جاکفشی مناسب شما

  داشتن در، یکی از مهم ترین ویژگی های ساخت جاکفشی کمدی است به این ترتیب، نه تنها ظاهر فضای ورودی و حتی محیط مجاور آن با قرار دادن کفش های جورواجور و احتمالا گلی و خاکی در جاکفشی بدون در، نازیبا نمی شود بلکه بوی بد ناشی از کفش ها نیز در فضا پراکنده […]