لوازم غیر ضروری جهیزیه را نخرید!!!

با گران شدن وسایل جهیزیه و  کوچک تر شدن خانه ها، لیست خرید جهیزیه نیز دچار تغییراتی شده است. در ابتدا باید متراژ خانه خود را مد نظر بگیرید. و همچنین بودجه ای که در نظر گرفته اید. ابتدا وسایل بزرگ و ضروری جهیزیه را تهیه نمایید. و به ترتیب به وسایل کوچکتر و کم قیمت […]