نورپردازی سقف کشسان، گلکسی را به خانه بیاور

نوررپردازی یکی از برگه برنده های مهم سقف  های کشسان است، سقف کشسان می تواند هم سه نوع نورپردازی  به تفکیک و تلفیق ارائه کند. نورپردازی از پشت این قابلیت را به سقف کشسان می دهد که نور یکدست و یکنواخت را درفضا منتشر نماید. همچنین اگر پوشش کششی در مسیر نور طبیعی مثل نورگیر یا پنجره […]