راپل چیست ؟

راپل چیست

راپل چیست و چه کارایی دارد؟ راپل (rappel) ریشه فرانسوی (recall) عملکرد یا روشی برای حرکت های عمودی و افقی در راستاهای عمودی و افقی می باشد.این عمل درقرن های  مختلف برای بالا رفتن از شیب های تند و شدید کوه ها و دره هابه کار می رفته است. که معنای لغوی ان بازیابی نیز […]