مبلمان گره چینی،مبلمان سنتی فراموش شده و شاهانه ایرانی

مبل با گره چینی

بیشتر ما ایرانی ها در هر جایی زیر آسمان خدا به سبک های سنتی ایرانی تعلق خاطر داریم. مبلمان گره چینی هم  از این قاعده مستثنا نیست. که این روزها دوباره پرطرفدار شده است و در منازل ایرانی یافت می شود. مبلمان سنتی ایرانی که با نقوش هندسی گره چینی ساخته می شوند. آمیخته با […]