کاخ گلستان و بررسی معماری و زیبایی های معاصر کشور عزیزمان

در این مقاله از ایده چین به کاخی می‌رویم . که روزگاری تاجگذاری پدر و پسر پهلوی، احمد شاه و مظفرالدین شاه قاجار را به چشم خود دیده است.عصری  که نشان اقتدار و صلح برپا شده توسط کریمخان زند بوده است‌‌. روزی دیگر مدفن تحقیرآمیز استخوان‌های او و نشان پیروزی آقا محمدخان قاجار شده. بعد از […]