کاخ سفید و تغییر دکواسیونی که بایدن بعد از ترامپ ایجاد کرد!!!

کاخ سفید

تمام رئیس جمهورهای امریکا در شروع کار خود در دفتر کارشان معروف به “اتاق بیضی” تغییراتی مطابق میل و سلیقه خود انجام داده و دکوراسیون رئیس جمهور سابق را حذف می کنند. جو بایدن نیز قبل ازشروع کارش، تغییرات مورد نظرخود را در کاخ سفید اعمال کرده و برخی از آیتم های دکوری دونالد ترامپ […]