ھمه ما با مشاغل و تخصص ھای متفاوت ھمواره ماﯾليم دکوراسيونی زﯾبا برای محل کار و زندگی مان طراحی کنيم. البته اﯾن کار به معنای طراحی داخلی تخصصی برای خانه نيست بلکه صرفاً چيدمانی است که معيارزﯾباﯾی شناسی آن، رضاﯾت ما ﯾا نزدﯾکانمان از آن نحوه آراﯾش است.لذا بهتر است دانستنی هایی در باره چیدمان خانه را بیاموزیم.

بی شک بھترﯾن راه برای دستيابی به ﯾک دکوراسيون زﯾبا و کاربردی کمک گرفتن از ﯾک طراح داخلی برای آراﯾش مکان ھاﯾی است که با آنھا سروکار دارﯾم، چرا که ﯾک طراح متخصص به دليل دﯾدگاه تربيت شده ای که دارد. با نگاھی متفاوت به اشيا و روابط آن ھا می نگرد. و با بھره گيری از اصولی که می داند. از روابط بين اﯾن اشيا در جھت کاربری بھتر و آساﯾش کاربر استفاده می کند.

دکوراسیون آپارتمان کوچک

مدیریت امور دکوراسیون خانه را خودتان در دست بگیرید!!!

اما اگر بخواھيم خود برای آراستن محل زندگی مان دست به کار شوﯾم چطور؟ در طراحی ھر فضا ھمواره اصول علمی و زﯾباﯾی شناسی بسياری رعاﯾت می شوند. اﯾن قواعد بسته به نوع فضا و ساختار آن متفاوت ھستند.

به عنوان مثال برخی از اصولی که در طراحی فضای داخلی ﯾک آپارتمان مسکونی رعاﯾت می شوند در طراحی فضای ﯾک دفتر اداری به کار نمی روند. از اﯾن رو ھر چند دانستن اﯾن اصول برای فردی غيرمتخصص دشوار و غيرضروری است، اما آگاھی از نکاتی کلی که میتوانند فرد را در آراﯾش محل زندگی خود ﯾاری دھند، خالی از لطف نيست.

دکور با تم طوسی

دانستنی هایی درباره چیدمان خانه و اصول اولیه آن

آشناﯾی با عناصر بصری مهمترین نکته ای است که در طراحی فضای داخای خانه باید بدانید.

در طراحی ابزاری وجود دارد که به طراح کمک می کند تا به وسيله آن، آنچه در ذھن دارد را عيان کند. اﯾن ابزار، عناصر بصری ھستند. از نقطه، خط و شکل گرفته تا رنگ، بافت و حرکت ھمگی از جمله عناصر بصری اند. در اﯾنجا می خواھيم با بعضی از اﯾن عناصر و برخی قواعد که برگرفته از کاربرد اﯾن عناصر در طراحی داخلی ھستند، آشنا شوﯾم.

 

چیدمان خانه و اشکال هندسی

شکل

نقطه ھا خط را تشکيل می دھند و خط شاخص شکل است. به بيان بھتر خط بيرونی ﯾک شیء ﯾا محيط آن را شکل گوﯾند. در طراحی سه شکل اصلی وجود دارد. مربع، داﯾره و مثلث متساوی الاضلاع.

ھر ﯾک از اﯾن سه شکل دارای وﯾژگی ھاﯾی مخصوص به خود هستند و به ھر ﯾک از آن ھا حالت و خصوصياتی نسبت داده شده است که ﯾا به علت شکل ذاتی آنھا بوده، ﯾا به علت وا کنش دستگاه فيزﯾولوژﯾکی – روانی انسان ھا.
به مربع حالت بی حرکتی، صداقت، صراحت و مفھوم تفکر نسبت داده شده است و داﯾره بی انتھاﯾی، گرما و محفوظ  و به دليل تعابير خاص فرھنگی بودن را تداعی می کند.
با ترکيب انواع اﯾن سه شکل اصلی می توان تصوﯾر کليه شکل ھای ممکن در ذھن بشر ﯾا اشکال موجود در طبيعت را ساخت. در طراحی فضای منزل خود می توان با استفاده از احجام و تصاوﯾر گوناگون که اشکالی متفاوت و متناسب با دﯾگر اشيا و وساﯾل دارند، تنوع و ھماھنگی اﯾجاد کرد.

دکور خانه ما

فضا

در اﯾنجا فضا محدوده ای است که در دسترس کاربران قرار گرفته است. در طراحی داخلی، استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط بسيار مھم است. ھمچنين ارتباط بين انسان با فضاھای داخلی ﯾکی از فاکتورھای برجسته طراحی است که به کمک دانش ارگونومی ميسر است.

در طراحی داخلی می باﯾست رابطه درست انسان با فضا تعرﯾف شود. و ابعاد Anthropometry از ابزارھای آن ﯾعنی اندام سنجیبدن انسان برای رعاﯾت حدود دسترسی و کاربری آسان مدنظر قرار گيرد.

فضای کوچک خانه

رنگ

رنگ خاصيت بصری فرم است. در واقع عنصر فرم از طرﯾق رنگ معنا می ﯾابد. ھمچنين رنگ نشان دھنده خصلت ھای روانی و روحيات افراد است. به کمک آن به آسانی می توان شراﯾط ذھنی مناسب را برای فضاھای مختلف به وجود آورد. مثلای رنگ ھای مناسب اتاق خواب، رنگ ھای ملاﯾم و سردی ھستند که انتقال آرامش را دربردارند.

دکوراسیون یا گلدان دکوراسیون زیبا با تم زرد

و در آخر

استفاده از اﯾن گونه اصول و دانستنی هایی در باره چیدمان که اشاره ای کوتاه به آنھا شد در آراﯾش مکان زندگی ما بی شک مفيد خواھد بود و ما را با دﯾدگاھی بھتر در
آراستن محيط زندگی مان با توجه به علاﯾق و تواناﯾی ھاﯾمان ﯾاری خواھد داد.